LUT – FHB&U

LANDSUNGDOMSTiNG

30. september

Information

Dato: 30. september
Sted: Vejle korps, Staldgaardsgade 4, 7100 Vejle
Deltagere: FHB&U-medlemmer
Pris: 100 kr.
Tilmeldingsfrist: 18.9.
Bemærk: Man skal være medlem af FHB&U i indeværende år for at deltage på LUT. Betal årskontingent her.

Fra vedtægterne

§ 14 Forslagsret til Landsungdomstinget
Lokalforeninger, enkeltmedlemmer og Det Nationale Ungdomsråd har ret til at stille forslag til behandling ved Landsungdomstinget. Sådanne forslag skal være Det Nationale Ungdomsråd i hænde senest 1 måned før Landsungdomstinget. Ændringsforslag til fremsatte forslag skal være NUR's formand i hænde senest ved Landsungdomstingets begyndelse. Det Nationale Ungdomsråd har dog ret til at fremlægge senere indkomne forslag. Ændringsforslag til vedtægterne behandles iflg. §24. Indkomne forslag skal udsendes af FHB&U’s sekretariat senest 14 dage før Landsungdomstinget.
§ 15 Afstemning ved Landsungdomstinget
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, hvor hver stemmeberettiget ved Landsungdomstinget har énstemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre LUT, efter indstilling fra dirigenten, beslutter andet. Personvalg sker dog altid ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Den enkelte kandidats antal stemmer offentliggøres ikke.
§ 24 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted, når mindst ¾ af de stemmeberettigede på LUT stemmer for.

LUT

Kom og vær med til at forme FHB&Us fremtid!
Alle FHB&U-medlemmer er indbudt til årets generalforsamling - landsungdomsting (LUT). På mødet skal vi vælge ny formand samt tre ungdomsrepræsentanter til NUR, godkende næste års budget, tale målsætning, høre formandsberetningen mm.
Udover den seriøse del af programmet sørger vi også for en god frokost og det er den perfekte mulighed for at mødes med unge fra hele landet.
Det er vigtigt at DU deltager og siger din mening, så vi sammen kan gøre FHB&U endnu bedre.

Sådan stiller du op

Formand
Alle medlemmer af FHB&U kan stille op til formandsposten.
Medlemsrepræsentanter
Alle medlemmer af FHB&U mellem 0 og 29 år kan stille op som medlemsrepræsentant. Der må maksimalt vælges to fra samme lokalforening, medmindre der ikke er andre kandidater.
Opstilling
Man stiller op til posterne gennem sin lokalforening eller direkte til FHB&U på [email protected]. Det Nationale Ungdomsråd skal modtage lokalforeningens kandidatliste samt kort præsentation af kandidater senest 14 dage før LUT afholdes.

Plakat

LUT 2023 kopier
BG orange smal