LUT – FHB&U

LANDSUNGDOMSTING (LUT)

18. september

Info

Dato: 18. september
Deltagere: FHB&U-medlemmer på 13 år eller derover. *
Pris: 100 kr.
Sted: Vejle korps
Tilmeldingsfrist: 6.9. til fhbu@fhbu.dk
Betalingsfrist: 6.9. Se forsiden for oplysninger
* Er du yngre, kan du lade dig repræsentere af en forælder eller værge.

Sådan stiller du op

Formand
Alle medlemmer af FHB&U kan stille op til formandsposten.
Medlemsrepræsentanter
Alle medlemmer af FHB&U mellem 0 og 29 år kan stille op som medlemsrepræsentant. Der må maksimalt vælges to fra samme lokalforening, medmindre der ikke er andre kandidater.
Opstilling
Man stiller op til posterne gennem sin lokalforening. Det Nationale Ungdomsråd skal modtage lokalforeningens kandidatliste samt kort præsentation af kandidater senest 14 dage før LUT afholdes.

Beskrivelse

Kom og vær med til at forme FHB&Us fremtid!
Alle FHB&U-medlemmer er indbudt til årets generalforsamling - landsungdomsting (LUT). På mødet skal vi vælge ny formand samt tre ungdomsrepræsentanter til NUR, godkende næste års budget, tale målsætning, høre formandsberetningen mm.
Udover den seriøse del af programmet sørger vi også for en god frokost og det er den perfekte mulighed for at mødes med unge fra hele landet.
Det er vigtigt at DU deltager og siger din mening, så vi sammen kan gøre FHB&U endnu bedre.

Fra vedtægterne

§ 14 Forslagsret til Landsungdomstinget
Lokalforeninger, enkeltmedlemmer og Det Nationale Ungdomsråd har ret til at stille forslag til behandling ved Landsungdomstinget. Sådanne forslag skal være Det Nationale Ungdomsråd i hænde senest 1 måned før Landsungdomstinget. Ændringsforslag til fremsatte forslag skal være NUR's formand i hænde senest ved Landsungdomstingets begyndelse. Det Nationale Ungdomsråd har dog ret til at fremlægge senere indkomne forslag. Ændringsforslag til vedtægterne behandles iflg. §24. Indkomne forslag skal udsendes af FHB&U’s sekretariat senest 14 dage før Landsungdomstinget.
§ 15 Afstemning ved Landsungdomstinget
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, hvor hver stemmeberettiget ved Landsungdomstinget har énstemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre LUT, efter indstilling fra dirigenten, beslutter andet. Personvalg sker dog altid ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Den enkelte kandidats antal stemmer offentliggøres ikke.
§ 24 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted, når mindst ¾ af de stemmeberettigede på LUT stemmer for.
LUT plakat